Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Baby Anne-Cy B.V. 

1. Algemeen
1.1Onder “Afnemer” wordt verstaan de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) die aan B.V. Baby Anne-Cy (hierna “Baby Anne-Cy”) opdracht geeft tot het ontwerpen, vervaardigen en leveren van producten.
1.2 Baby Anne-Cy gevestigd en kantoorhoudende aan de Sint Janstraat 27C, 1251 KZ Laren (NH), stelt Afnemers via haar website www.babyanne-cy.com in de gelegenheid haar producten te bestellen.
Baby Anne-Cy staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem en Flevoland onder het nummer 50036963. 
1.3 Baby Anne-Cy heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de Algemene Voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst golden.

2. Prijzen
2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
2.2 Baby Anne-Cy kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien Afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is Afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. 

3. Verzendkosten
3.1 Baby Anne-Cy brengt voor transport binnen Nederland een tarief in rekening op basis van het gewicht van de bestelling. Deze berekening gaat volgens de gewichtstabel van Post NL dan wel GLS. Deze verzendkosten zullen apart aan Afnemer worden doorberekend.
3.2 De verzendkosten voor verzending van de bestelling aan Afnemers in een ander land dan Nederland zijn afhankelijk van het land van bestemming en het gewicht en omvang daarvan. Afnemer kan Baby Anne-Cy verzoeken een vrijblijvende offerte van deze verzendkosten te doen via info@babyanne-cy.com.

4. Overeenkomst
4.1 Afnemer kan een bestelling plaatsen via de website van Baby Anne-Cy (www.babyanne-cy.com) door het bestelformulier volledig en correct in te vullen. Na kennisneming van en instemming met de Algemene Voorwaarden wordt de bestelling verzonden via de "formulier verzenden” knop.
4.2 De overeenkomst tussen Afnemer en Baby Anne-Cy komt tot stand op het moment dat Afnemer van Baby Anne-Cy een bevestiging per e-mail heeft ontvangen met daarin de omschrijving van de bestelling, waaronder de prijs, het product, het aantal en de levertijd.
4.3 Alle aanbiedingen van Baby Anne-Cy zijn vrijblijvend en Baby Anne-Cy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Baby Anne-Cy is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Baby Anne-Cy dit mee na ontvangst van het bestelformulier.
4.4 Alle door Baby Anne-Cy gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
4.5 Uitsluitend Baby Anne-Cy heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Daarover wordt contact met Afnemer opgenomen. 

5. Betaling
5.1 Betaling van de bestelling kan door middel van iDEAL of vooruitbetaling door middel van overschrijving naar de bankrekening van Baby Anne-Cy. Ingeval van vooruitbetaling berekent Baby Anne-Cy extra kosten.
5.2 De bestelde producten kunnen niet onder rembours worden geleverd.

6. Levering
6.1 De levering van de bestelling vindt plaats na ontvangst van de betaling door Afnemer. Bij vooruitbetaling dient de betaling binnen 3 dagen na bestelling te worden voldaan. De reservering van de bestelde artikelen vervalt hierna. 
6.2 Baby Anne-Cy streeft ernaar de bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling via TNT post naar het bij bestelling aangegeven afleveradres te verzenden. Indien verzending vertraging oploopt (doordat een product niet op voorraad is of om welke andere reden dan ook), wordt Afnemer hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. 
6.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft Afnemer niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
6.4 Levering in gedeelten is toegestaan. Baby Anne-Cy stelt Afnemer daarvan schriftelijk op de hoogte.
6.5 Baby Anne-Cy maakt voor de levering gebruik van de diensten van TNT Post. Baby Anne-Cy is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. Baby Anne-Cy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen. Het versturen van de bestelling gebeurt voor rekening en risico van Afnemer. De door Baby Anne-Cy verzonden pakketten zijn voorzien van een "barcode" waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door TNT een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd. In het geval dat een pakket niet bij u kan worden aangeboden, laat TNT een bericht bij u achter. U heeft dan nog drie weken de tijd om het pakket af te halen op een postkantoor in de buurt. Indien de periode waarin u het pakket af kunt halen versteken is, wordt het pakket automatisch teruggezonden naar Baby Anne-Cy. Wilt u na deze periode het pakket nogmaals verstuurd hebben, dan worden er extra administratie- en verzendkosten in rekening gebracht welke vooruit betaald dienen te worden.
6.6 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Baby Anne-Cy is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.

7. Retourneren
7.1 Indien de bestelling niet aan de verwachtingen van Afnemer voldoet of indien Afnemer een gekocht product wil ruilen, dan kan dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Afnemer dient dan eerst een e-mail te sturen naar info@babyanne-cy.com, onder vermelding van het ordernummer.
7.2 Na toestemming van Baby Anne-Cy kan Afnemer de bestelling retourneren. 
7.3 Aanbiedingen/Sale kunnen niet worden geretourneerd.
7.4 Na ontvangst van de retourzending zorgt Baby Anne-Cy voor het omruilen van het product danwel terugbetaling van het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) aan Afnemer. 
7.5 De kosten voor retourzending komen ten laste van Afnemer. 
7.6 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien:
a) de verpakking van het product onbeschadigd is;
b) het product niet gedragen, gebruikt en/of gewassen is;
c) Afnemer niet zelf heeft getracht het gebrek te herstellen;
d) de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd; en
e) het product is voorzien van de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes.
7.7 Retourzendingen zijn voor rekening en risico van Afnemer.

8. Klachten
8.1 Ingeval van ontvangst van een beschadigd product zal Baby Anne-Cy dit product kosteloos omruilen voor exact hetzelfde product. Afnemer dient Baby Anne-Cy binnen 7 dagen na ontvangst van het product van de beschadiging op de hoogte stellen via info@babyanne-cy.com. Indien het artikel is beschadigd door transport wordt de schade niet door Baby Anne-Cy gedekt. 
8.2 Ingeval van ontvangst van een ander product dan dat Afnemer heeft besteld, zal Baby Anne-Cy dit product kosteloos omruilen voor het bestelde product. Afnemer dient Baby Anne-Cy binnen 7 dagen na ontvangst van het verkeerde product daarvan op de hoogte stellen via info@babyanne-cy.com. 
8.3 Klachten over een bestelling dient Afnemer altijd binnen 7 dagen schriftelijk aan Baby Anne-Cy te melden.
8.4 Baby Anne-Cy behoudt het recht om retourneren te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Baby Anne-Cy of de leverancier van het product zijn beschadigd. 
8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Baby Anne-Cy schade heeft opgelopen die voortvloeit uit een handeling van Afnemer of door nalatigheid van Afnemer of anderszins voor risico van Afnemer dient te komen, dan stelt Baby Anne-Cy Afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte en wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. 

9. Aansprakelijkheid
9.1 Alle artikelen uit het assortiment van Baby Anne-Cy voldoen aan de eisen die gelden voor babyartikelen. Baby Anne-Cy is niet aansprakelijk (materieel, immaterieel dan wel lichamelijk) voor schade die veroorzaakt wordt door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften zoals aangegeven op het label, opzet of oneigenlijk gebruik door Afnemer.
9.2 Baby Anne-Cy is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van producten gedurende verzending. Producten worden onverzekerd verzonden. Baby Anne-Cy is evenmin aansprakelijk voor retourzendingen.
0.3 Baby Anne-Cy is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen door de verschillende beeldschermkwaliteiten.
9.4 Baby Anne-Cy is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit type- of drukfouten, waardoor onopzettelijk foutieve prijzen of informatie worden weergegeven
9.5 Baby Anne-Cy is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade en is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade.
9.6 Iedere aansprakelijkheid van Baby Anne-Cy jegens Afnemer is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat Afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst, danwel bestelling aan Baby Anne-Cy verschuldigd is. 
9.7Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van Baby Anne-Cy komen te vervallen na het verstrijken van een periode van 12 maanden na het moment waarop de aansprakelijkheid is ontstaan. 

10. Persoonsgegevens 
Baby Anne-Cy behandelt persoonlijke gegevens van Afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Baby Anne-Cy of overeenkomsten gesloten met Baby Anne-Cy worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12. Intellectueel eigendom
12.1Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, van Baby Anne-Cy. 
12.2 Indien inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Baby Anne-Cy zal in overeenstemming met het geldende recht hiertegen worden opgetreden.
12.2 Afnemer vrijwaart Baby Anne-Cy 

13. Copyright
Baby Anne-Cy behoudt alle rechten voor. Niets van deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/ of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Baby Anne-Cy.

Zoeken

Winkelmandje

Je winkelmandje is leeg